vuokraehdot

Rentnow on Qupio Solutions Oy:n ylläpitämä vuokra-autojen välityspalvelu, joka tuottaa vain ja ainoastaan vuokra-autojen välityspalvelua. Varsinainen vuokrasopimus syntyy aina vuokraajan ja auton vuokranneen autovuokraamon välille vuokraamon sillä hetkellä voimassaolevien vuokraehtojen mukaisesti.

Qupio Solutions Oy on kotimainen yritys, joka on perustettu vuonna 2017. Ylläpidämme erilaisia palveluita, joiden avulla pyrimme yhdistämään asiakkaat palveluntarjoajiin ja kasvattamaan yhteistyökumppaneidemme liiketoimintaa.

Lue lisää palveluistamme verkkosivuiltamme, www.qupiosolutions.com

SUOMEN AUTOVUOKRAAMOJEN LIITTO RY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT, SEKÄ GDPR LIITE.

Voimassa 01.01.2012 alkaen

1. AUTONVUOKRAUSSOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Vuokrasopimus syntyy auton tilaustavasta riippumatta aina autovuokraamon ("Vuokraamo") sekä vuokrasopimuksen allekirjoittaneen henkilön tai sen juridisen henkilön (jäljempänä yhteisesti "Vuokraaja"), jota vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö edustaa vuokraustapahtumassa, välillä. Vuokraajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti, olosuhteisiin nähden riittävä ajotaito, vähintään yhden vuoden ajokokemus sekä Vuokraamon erikseen vuokrasopimuksessa edellyttämä ikä.

2. AUTON LUOVUTUS VUOKRAAJAN KÄYTTÖÖN

Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi Vuokraamon tulee antaa Vuokraajan erillisestä pyynnöstä riittävä opastus auton käytöstä. Vuokrattava auto on tarkistettu Vuokraamon tai tämän yhteistyökumppanin toimesta ennen Vuokraajalle luovuttamista. Kuitenkin myös Vuokraaja on velvollinen tarkistamaan auton vastaanoton yhteydessä autossa mahdollisesti jo olevien vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi. Mahdollisista vaurioista tai puutteista on heti ilmoitettava Vuokraamolle.

3. AUTON KÄYTTÖ VUOKRAUKSEN AIKANA

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraajan on vuokra-aikana huolehdittava auton kunnon normaalista tarkkailusta kuten rengaspaineista sekä öljy- ja muiden nestemäärien riittävästä täytöstä. Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava. Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Vuokraajalla (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Lisäksi hänen tulee täyttää Vuokraamon edellyttämät ikävaatimukset. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa. 2 Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajoopetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty. Autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ellei siitä ole Vuokraamon kanssa erikseen sovittu. Tupakointi ja kotieläinten kuljetus autossa on kielletty. Vuokraaja vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuneista pysäköintija pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta, tietullimaksusta sekä ruuhkamaksusta. Vuokrasopimuksen allekirjoituksellaan Vuokraaja oikeuttaa Vuokraamon antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi. Vuokraaja maksaa käyttämänsä polttoaineen. Autossa käytettävä polttoaine ilmenee vuokrasopimuksesta ja/tai auton rekisteriotteesta. Vuokraaja vastaa väärän polttoaineen tankkaamisesta tai käytöstä autolle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti. Mikäli Vuokraaja palauttaa auton vajaalla tankilla, Vuokraamolla on oikeus veloittaa puuttuva polttoaine ja mahdollinen tankkausmaksu vuokrasopimuksessa tai hinnastossa ilmenevällä hinnalla.

4. VUOKRAAJAN VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA, OMAVASTUUT Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle autoa tai sen varusteita vuokra-aikana kohdanneet vahingot ja katoamiset sekä maksamaan auton korjauksen ajalta seisonta-ajan korvauksena Sopimuksen mukaista vuokraa enintään 30 päivän ajalta. Vuokraajan vastuu on kuitenkin rajattu vuokrasopimuksessa todettuun perusomavastuuosuuteen. Perusomavastuu veloitetaan jokaisesta vahingosta erikseen. Perusomavastuuta voi pienentää tai sen voi joissain tapauksissa kokonaan poistaa vuokrasopimuksessa erikseen sovittavalla lisämaksulla. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, autossa tupakointi, vauriot auton verhoiluissa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai auton muu huolimaton tai virheellinen käyttö. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet Vuokraajan rikollisesta menettelystä, auton käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta. 3 Vuokraaja vapautuu korvausvastuustaan Vuokraamolle myös omavastuun osalta, mikäli Vuokraamo saa vahingosta täyden korvauksen mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä.

5. MENETTELY AUTOA KOHDANNEESSA VAHINKO- TAI RIKKOUTUMISTAPAUKSESSA

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava Vuokraamolle autoon vuokra-aikana tulevasta viasta tai autoa kohdanneesta vahingosta. Autoa kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on aina ilmoitettava heti myös poliisille. Vahinkotilanteessa Vuokraajan on aina täytettävä kirjallinen vahinkoilmoitus Vuokraamolle. Vuokraaja vastaa edellä todettujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista vahingoista täysimääräisestä. Vuokraamo vastaa autossa vuokra-aikana ilmenevästä teknisestä viasta, joka ei johdu Vuokraajan käyttövirheestä ja/tai huolimattomuudesta. Edellyttäen että virhe tai vika on Vuokraamon vastuulla ja mikäli se on matkan jatkamiseksi välttämätöntä, Vuokraaja voi oma-aloitteisesti korjauttaa autoa Vuokraamon kustannuksella enintään 75 euron arvosta. Korjaustyöstä ja suoritetusta maksusta on toimitettava tosite Vuokraamolle.

6. VUOKRAN MAKSAMINEN

Ellei muusta maksutavasta ole erikseen sovittu, Vuokraaja maksaa sopimuksen mukaisen vuokran mahdollisine lisineen maksukortillaan. Jo vuokrasopimusta tehdessään Vuokraaja hyväksyy ennakkoon vuokrauksesta laadittavan lopullisen laskelman ilman, että hän allekirjoittaa sitä henkilökohtaisesti. Vuokraamolla on oikeus vuokrauksen yhteydessä tehdä Vuokraajan maksukortille ennakkovarmennus arvioitua lopullista vuokraa ja mahdollista muuta veloitusta vastaavalle summalle, jolla Vuokraamo varmistaa, että Vuokraajan maksukorttitilillä on katetta ja että maksukortti on voimassa. Erityisesti todetaan, että Vuokraamolla on oikeus, silloin kun peruste tähän on olemassa, veloittaa vuokrasopimuksessa yksilöidyltä Vuokraajan luottokortilta sopimuksen mukaisen vuokran lisäksi lisäveloituksia seuraavista asioista: sopimuksen mukainen perusomavastuu, polttoaineveloitukset, vuokra-ajan pidentymisestä johtuvat vuokrat ja maksut, auton toimitus- ja noutoveloitukset, auton käytöstä vuokra-ajan aikana aiheutuneet pysäköintivirhemaksut, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksut, rikemaksut, sakot, tietullit, ruuhkamaksut, ylikuormamaksut ja muut vastaavat maksut hallintokuluineen. 4 Mikäli sopimukseen Vuokraajaksi merkitty juridinen henkilö ei halua tai kykene maksamaan vuokraa, sanotun Vuokraajan puolesta sopimuksen allekirjoittanut henkilö vastaa vuokrasta sekä mahdollisista vuokraukseen liittyvistä näiden ehtojen mukaisista lisämaksuista henkilökohtaisesti. Vuokraamolla on lisäksi oikeus milloin se katsoo tarpeelliseksi, vaatia Vuokraajalta vuokrauksesta johtuvien maksujen vakuudeksi 2 luottokorttia.

7. VUOKRAAMON VASTUU AUTOSSA OLEVASTA VIRHEESTÄ JA VIIVÄSTYKSESTÄ

Mikäli autossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, josta Vuokraaja ei ole vuokrausehtojen mukaan vastuussa, Vuokraaja voi vaatia Vuokraamolta virheen korjaamista tai virhettä vastaavaa hinnanalennusta. Mikäli Vuokraamo ei kykene luovuttamaan vuokra-autoa Vuokraajan käyttöön vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti, Vuokraajalla on oikeus saada korvaus viivästyksestä Vuokraajalle aiheutuneista välittömistä kohtuullisista kustannuksista.

8. AUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ

Vuokraajan on palautettava auto kaikkine varusteineen sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto avaimineen on palautettu vuokraamoon tai kun vuokraamo on saanut vuokraajan ilmoituksen auton palauttamisesta vuokraamon hyväksymään paikkaan. Mikäli autoa ei ole näin palautettu eikä vuokra-ajan jatkosta ole todistettavasti sovittu, Vuokraamo voi ilmoittaa asian poliisille. Vuokraamolla on oikeus periä Vuokraajalta täysimääräinen vuokra auton palautusviiveen ajalta sekä korvaus viiveestä Vuokraamolle aiheutuneista ylimääräisistä töistä ja muista asiaan liittyvistä taloudellisista vahingoista. Mikäli muusta ei ole sovittu, auto on palautettava täydellä tankilla. Vuokraamo ei vastaa autoon palautushetkellä jätetystä omaisuudesta.

9. AUTON PALAUTTAMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYMISTÄ

Jos vuokraaja palauttaa auton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy käytetyn vuokra-ajan mukaan sopimuksen mukaisin hinnoitteluperustein. Mikäli auto on vuokrattu erityisehdoin, auton ennenaikainen palauttaminen saattaa johtaa hinnastotyypin vaihtumiseen ja sen myötä vuorokausihinnan muuttumiseen. Ennalta maksetuissa ns. Prepaid-vuokrauksissa auton ennenaikainen palauttaminen ei velvoita Vuokraamoa ennakkoon maksetun vuokrahinnan palauttamiseen Vuokraajalle. 5 10. SOPIMUKSEN PURKAMINEN Vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos käy ilmi, että Vuokraaja rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan auton kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan. Kumpi tahansa osapuoli voi purkaa sopimuksen, mikäli auto varastetaan tai autoon tulee Vuokraamon vastuulla oleva auton käytön estävä vika eikä Vuokraamo toimita korvaavaa autoa kohtuullisessa ajassa ilmoituksesta.

11. VUOKRASOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee Vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.

12. HENKILÖTIETOJEN JAKAMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Käyttämällä Rentnow.fi palvelua, sekä syöttämällä palveluun henkilötietoja hyväksyt seuraavat käyttöehdot: 

1. Hyväksyt että Rentnow.fi palveluun lisäämiäsi henkilötietoja, esim. sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa, osoitetietoja, sekä muita antamiasi tietoja jaetaan kolmansille osapuolille (autovuokraamot), jotta autovuokraamo voi tarjota sinulle palvelua parhaalla mahdollisella tavalla.

Käsittelemme lisäämiäsi henkilötietoja salattua liikennettä käyttäen ja luottamuksellisesti.


GDPR LIITE

2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSOPIMUS (GDPR) OSALTA

2. LIITOS PÄÄSOPIMUKSEEN (GDPR) OSALTA

Tämä sopimus on osa osapuolten välistä sopimusta ja muodostaa pääsopimuksen liitteen. Tähän sopimukseen sovelletaan pääsopimuksen ehtoja niiltä osin kuin tässä sopimuksessa ei ole muuta sovittu. Mikäli tämän sopimuksen ja pääsopimuksen välillä ilmenee ristiriita, sovelletaan henkilötietojen käsittelyn osalta ensisijaisesti tätä sopimusta.

2.1 SITOUTUMINEN LAIN NOUDATTAMISEEN

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan Suomessa ja EU:ssa kulloinkin voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä, asetuksia sekä viranomaisten määräyksiä ja ohjeistuksia ja tarvittaessa muuttamaan tämän sopimuksen ehtoja niiden mukaiseksi.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Jotta Qupio Solutions Oy voi toimittaa palvelua ja täyttää siltä osin sopimuksen ehdot, on sen siirrettävä henkilötietoja sopimuksen kolmannelle osapuolelle, joka on tässä tapauksessa yhteistyökumppani (autovuokraamo). Jotta lainsäädännön mukaiset velvollisuudet, joita sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn ja rekisterinpitoon täyttyy, on osapuolet siksi sopineet tässä sopimuksessa henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on vuokra-autotilausten välittäminen yhteistyökumppaneille (autovuokraamot), palvelun tuottaminen, sekä laskutus. Siirrettäviä henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, sekä kaikki muu jonka asiakas lisää järjestelmään. Jotta Qupio Solutions Oy voi toimittaa palvelua, hyväksyt että rentnow.fi palvelun ylläpitäjät siirtävät kyseisiä henkilötietoja yhteistyökumppaneilleen (autovuokraamot). Siirrettäviä tietoja ovat myös, tilaushistoria, maksutavat, viestit ja kuvat joita asiakas mahdollisesti lähettää internetin välityksellä rentnow.fi palvelun ylläpitäjille. Näitä tietoja käsitellään yhdessä Qupio Solutions Oy:n yhteistyökumppanien kanssa, jotta palvelu voidaan toteuttaa onnistuneesti.

4. OIKEUS LUOVUTUKSEEN

Henkilötietojen luovuttaja vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on oikeus luovuttaa tiedot Qupio Solutions Oy:n, sekä heidän yhteistyökumppaneiden käyttöön. Yhteistyökumppani (Autovuokraamo) käsittelee henkilötietoja luovutuksen jälkeen itsenäisesti ja toimii itsenäisenä rekisterinpitäjänä.

4.1. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Toimittajalla, Sekä yhteistyökumppanilla (Autovuokraamo) on oikeus käsitellä Asiakkaan henkilötietoja ainoastaan Euroopan talousalueella. Mitä sopimuksessa sovitaan henkilötietojen käsittelystä, koskee myös pääsyn mahdollistamista Asiakkaan henkilötietoihin esimerkiksi hallinta- ja valvontayhteyden välityksellä.

4.2. KÄYTTÖKIELTO MUUHUN KÄYTTÖÖN

Yhteistyökumppani (Autovuokraamo) ei saa missään tilanteessa käsitellä henkilötietoja pääsopimuksen, tai rekisteritietojen käsittelysopimuksen vastaisesti, tai hyödyntää henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin tässä sopimuksessa on sovittu.

5. HENKILÖTIETOJEN SALASSAPITO JA OSAPUOLTEN ASEMA

5.1. SALASSAPITOVELVOLLISUUDEN JÄRJESTÄMINEN

Sopimuksen osapuolet varmistavat, että kaikki sen alaisuudessa toimivat henkilöt, joilla on oikeus käsitellä siirrettäviä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan sopimuksella vahvistettuja salassapitoehtoja tai heitä koskee lakisääteinen salassapitovelvollisuus. Yhteistyökumppani (Autovuokraamo) toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseiset henkilöt käsittelevät henkilötietoja ainoastaan työtehtävien yhteydessä ja rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti. Kumpikin sopimuksen osapuoli toimii henkilötietojen osalta itsenäisenä rekisterinpitäjänä ja käsittelee tietoja tietoturvallisesti, sekä suojattua yhteyttä käyttäen. Kumpikin osapuoli vastaa, sekä toimii oman toimintansa osalta henkilötietoja ja niiden käsittelyä koskevien tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja vastaa itse velvotteiden täyttämisestä.

6. HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN JA TIETOTURVA

6.1. TOTEUTETTAVAT TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT

Osapuolten tulee tehdä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet torjuakseen ja ehkäistäkseen henkilötietojen luvattoman ja laittoman käsittelyn, sekä torjuakseen henkilötietojen tahattoman katoamisen, muutoksen, tuhoutumisen tai vahingoittumisen.

7.2. MAHDOLLISET TIETOTURVALOUKKAUKSET

Mikäli rekisterinpitäjä havaitsee, tai saa tiedon henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta, on siitä ilmoitettava tietosuojavaltuutetun toimistolle ilman aiheetonta viivytystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa siitä, kun rekisterinpitäjä on tullut tietoiseksi tietoturvaloukkauksesta.

8. HENKILÖTIETOJEN POISTAMINEN SOPIMUKSEN PÄÄTTYESSÄ

Sopimuksen päätyttyä yhteistyökumppani poistaa kaikki sopimuksenmukaiset henkilötiedot sekä kaikki kopiot niistä yhden (1) kuukauden kuluessa.

9. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Tämä sopimus tulee voimaan, kun asiakas on hyväksynyt nämä ehdot ja luovuttanut henkilötietoja Qupio Solutions Oy:lle (palveluntuottaja) sekä kolmannelle osapuolelle (Autovuokraamo)

9.2. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

Tämä sopimus päättyy kun yhteistyö Qupio Solutions Oy:n ja yhteistyökumppanin (Autovuokraamo) välillä päättyy.

9.3. VELVOITTEET SOPIMUKSEN JÄLKEEN

Velvoitteet, joiden on niiden luonteen vuoksi tarkoitus säilyä voimassa tämän sopimuksen voimassaolon päättymisestä
riippumatta, jäävät voimaan sopimuksen päättymisen jälkeen.

Toimitusehdot päivitetty 1.3.2022

Rentnow.fi on Qupio Solutions Oy:n ylläpitämä vuokra-autojen online-palvelu, joka välittää vuokra-autovaraukset paikallisille yhteistyökumppaneille.

Qupio Solutions Oy 2849637-8 (jäljempänä verkkokauppa) ottaa vastaan vuokra-auto varauksia, jonka jälkeen varaukset  toimitetaan yhteistyökumppaneiden hoidettavaksi.

Qupio Solutions Oy: ylläpitää vain vuokra-autojen online-varauspalvelua ja varsinainen vuokrasopimus syntyy aina autovuokraamon ja asiakkaan välille. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Verkkokaupan yhteystiedot

Sähköposti: asiakaspalvelu@rentnow.fi
Puhelin: 010 201 0600
Postiosoite: Läkkisepänkuja 7, 00620 Helsinki

Tilaaminen

Tilattavat tuotteet valitaan verkkosivuilla lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä toimituskulut. Mikäli tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä hinta.

Maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Visma Payments Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Visma Payments Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaan yhteistyökumppaille, joka on tässä tapauksessa autovuokraamo. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja Qupio Solutions Oy:n yhteistyökumppanin välille, joka on tässä tapauksessa jokin paikallinen autovuokraamo. Verkkokaupan yhteistyökumppanin (autovuokraamo) vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Qupio Solutions ei vastaanota rahaa, vaan koko maksu välitetään kokonaisuudessaan suoraan yhteistyökumppanille, joka toimittaa vuokra-auton sovitusti ja ajallaan.

Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

Maksutavat

Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto, Fellow Lasku ja Fellow Yrityslasku.

MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

Jousto lasku ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja turvallisesti. Jousto on tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Joustolla saat 30 vuorokautta korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan vai osissa. Osamaksulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90 eur/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostoksia. Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy. Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com.
 
Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

Visma Payments Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 8-16)
Postiosoite: Brahenkatu 4, 53100 Lappeenranta

Tilatun palvelun/tuotteen toimittaminen

Varaukset käydään läpi arkipäivisin ja autot toimitetaan noutopaikkoihin sovitusti. Mikäli emme pysty jostain syystä toimittamaan autoa sovittuna ajankohtana, rahat palautetaan asiakkaan tilille. Otathan huomioon, että rahansiirto pankkien välillä voi kestää jopa muutaman päivän. Mikäli valitsit toimitus, tai noutopalvelun, kulut määräytyvät mahdollisten lisäpalvelujen mukaan. Näet kokonaiskulut verkkokaupan kassatoiminnossa ennen tilauksen lopullista hyväksymistä.

Mikäli autossa on vaurioita luovutushetkellä, tai muuta huomautettavaa, tulee tästä ilmoittaa viipymättä Rentnow.fi palvelun ylläpitäjille. Auto on myös hyvä kuvata ennen käyttöönottoa, sekä palauttaessa.

Tilauksen peruuttaminen ja reklamaatiot

Ennen tilauksen toimitusta tilauksen voi peruuttaa kirjallisella ilmoituksella sähköpostitse 24 tuntia ennen auton toimitusta.

Reklamaatiotapauksissa pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. Kuluttajalla on oikeus viedä mahdolliset riitatilanteet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.